“آل پورت[1] “ويژگي شخصيتي را در 3 نوع طبقه بندي كرد:

  1. ويژگي شخصيتي اصلي
  2. ويژگي مركزي
  3. ويژگي ثانويه

“كاتل”[2] (1943) ويژگي شخصيتي را به 2 دسته تقسيم كرد:

  • ويژگي سطحي
  • ويژگي منشاء

 

 

“آي سنك” [3](1975) ويژگي شخصيتي را به 3 دسته تقسيم كرد:

  • برون گرايي
  • روان رنجورخويي
  • روان پريش

“مك كرا”[4]  (1986) ويژگي شخصيتي را به 5 عامل طبقه بندي كرد:

  • برون گرايي 2- موافق  3- باوجدان  4- روان رنجورخويي   5- صراحت

اين 5 عامل معمولا الگوي 5 بزرگ خوانده مي‌شوند كه امروزه بطور گسترده اي مورد استفاده قرار مي‌گيرند (لین، 2010).

ویژگی‌های شخصیتی برند معناي نمادين يا ارزش هاي احساسي فراهم مي‌كند كه مي‌تواند به ترجيحات برند مصرف‌كنندگان كمك كند، اما مصرف‌كنندگان اغلب تمايل به استفاده از برندهايي با شخصيت قوي دارند تا بتوانند با آن رابطه برقرار سازند و شخصيت خود را به نمايش بگذارند (عزيزي و همكاران، 1391).

نظريه ویژگی  شخصیتی يكي از مهم ترين محدوده نظري در مطالعه شخصيت است.بر اساس اين نظريه، شخصيت افراد از خصوصيات و صفات گسترده اي تركيب يافته است. منظور از” ويژگي”يك خصوصيت نسبتا پايداراست كه باعث مي‌شود افراد بر شيوه خاصي رفتار كنند (احمدي كمرپشتي،1392).

شخصيت يك مجموعه از خصوصيات و فرايندهايي است كه تركيب نسبتاً پايداري از رفتارها را در واكنش به افراد اشياء و عقايد در محيط برقرار مي‌سازد (ادیب و همکاران، 1389).

باترا و همكاران[5] (1993) ویژگی‌های شخصیتی انسانی توسط عوامل چند بعدی مانند رفتار فردی، ظاهر، نگرش و اعتقادات، وخصوصیات دموگرافیک مشخص می‌شود. بر اساس نظریه صفت، مشاهده می‌شود که پنج بعد شخصیتی پایدار وجود دارد، همچنین این ابعاد شخصیت انسان را ” پنج بزرگ” نامیدند ” پنج عامل بزرگ” ابعاد شخصیت انسانی برون گرایی/درون گرایی، سازگاری، آگاهی (هوشیاری)، ثبات عاطفی (استواری هیجانی)، و فرهنگ هستند. بر اساس این ابعاد شخصیت انسان، آکر ابعاد جدید: ” پنج بزرگ” مربوط به نام‌های تجاری را شناسایی کرد. این‌ها صداقت، هیجان، شایستگی، پیچیدگی (دلفریبی)، و ناهمواری (پستی و بلندی) هستند. این الگو نشان می‌دهد که این ابعاد شخصیتی برند ممکن است به روش های مختلف بر اولویت مصرف‌کننده به دلایل مختلف عمل کنند یا تأثیر بگذارند. صداقت، هیجان و شایستگی بخشی ذاتی از شخصیت انسانی را نشان می‌دهند در حالی که پیچیدگی و ناهمواری ابعادی از تمایلات فردی هستند. از این رو، گزاره زیر در نظر گرفته شده است به عنوان نام‌های تجاری آشنای مشتریان که شباهت دارد به شخصیت خودشان و نشان داد نزدیکی واژه‌های روانشناختی و ویژگی‌های عاطفی (گنجی‌نیا و اخوان، 2011).

[1]– ALL PORT

[2]– COTTLE

[3]– I sank

[4]-MC CRAE

[5]– batra etal

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: 

بررسي تأثیر ويژگي‌های شخصيتي مصرف‌كننده بر شخصيت برند و وفاداري به برند مطالعه موردي:شركت‌هاي بيمه استان گيلان