تكميل‌ و توسعه‌ كاداستر كامل‌ و كارآمد بر تحول‌ و تكميل‌ سيستم‌هاي‌ ثبت‌ قانوني‌ زمين‌ نيز تأثير گذار است‌. كشوري‌ كه‌ سيستم‌ كارآمد ثبت‌ زمين‌ خود را تكامل‌ بخشيده‌، ممكن‌ است‌ اين‌ تمايل‌ را داشته‌ باشد تا سيستم‌ خود را با نقشه‌برداري‌هاي‌ كاداستر و تأليف‌ و تنظيم‌ نقشه‌هاي‌ ثبتي‌ اندكس‌ شده‌، از نقشه‌هاي‌ موجود عكس‌هاي‌ هوايي‌ تكميل‌ شده‌ با نقشه‌ برداري‌هاي‌ زميني‌ و غيره‌ ارتقا دهد. اين‌ تمايل‌ در كشورهايي‌ مانند زلاندنو و ايالاتي‌ چند از استراليا آشكار ديده‌ مي‌شود. به عنوان‌ گام‌ نخست‌ ،دارايي‌هاي‌ ثبت‌ نشده‌ ركورد گرديدند. سپس‌ نقشه‌هاي‌ مختلف‌ و متفرق‌ با هم‌ تلفيق‌ شدند و مناطقي‌ كه‌ قبلا نقشه‌برداري‌ نشده‌ بودند، به‌ دقت‌ شناسايي‌ و به‌ كمك‌ نوعي‌ نقشه‌ برداري‌هاي‌ شماتيك‌ علامت‌ گذاري‌ و تحديد حدود شدند، سپس‌ نقشه‌هاي‌ اندكس‌ ثبتي‌، آماده‌ شده‌ و به‌ شبكه‌ كنترل‌ كشوري‌[1] پيوستند. (السان،1385،ص 65)وجود تفاوت و اختلافها در شرايط‌ اوليه‌،استراتژي‌ها و مراحل‌ توسعه‌ باعث‌ بروز تفاوت‌هاي‌ قابل‌ ملاحظه‌ و مهم‌ در انواع‌ و تركيبات‌ سيستم‌هاي‌ كاداستر و ثبت‌ زمين‌ در سراسر جهان‌ گرديده‌ است‌. بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ و حتي‌ كشور صنعتي‌ پيشرفته‌اي‌ مانند آمريكا از اين‌ نظر بسيار ضعيف‌ و از سيستم‌هاي‌ كامل‌ اطلاعاتي‌ زمين‌ دور هستند. كشورهايي‌ نيز وجود دارند كه‌ سيستم‌هاي‌ آنها به تمامي كشورشان‌ را فرا مي‌گيرد، ليكن‌ از نظر ساختار اصلي‌ سيستم‌ها متفاوت‌ هستند. در كشورهايي‌ مثل‌ سوئد ممكن‌ است‌ ثبت‌ اموال‌ غير منقول‌ مبناي‌ شناسايي‌ دارايي‌ها باشند كه‌ ضمناً اطلاعاتي‌ در مورد شرح‌ شناسايي‌ منطقه‌ و نوع‌ بهره‌ وري‌ از زمين‌ و مبدأ و ماهيت‌ مالكيت‌ به دست‌ مي‌دهند. بر اين‌ مبنا ثبت‌هاي‌ ديگري‌ را مي‌توان‌ بوجود آورد، مخصوصاً براي‌ مقاصدي‌ چون‌ ارزيابي‌ و گردآوري‌ مالياتها، ثبت‌ زمين‌ و نظاير آن‌. كشورهاي‌ ديگر ممكن‌ است‌ سيستم‌ خود را بر مبناي‌ ثبت‌ قانوني‌ زمين‌ و با نقشه‌هاي‌ پشتيبان‌ يا بدون‌ اين‌ گونه‌ نقشه‌ها بنا نهند. در اين‌ نوع‌ ثبت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ زمين‌، پلانها و نقشه‌هاي‌ نظام‌ يافته‌ و دقيق‌ كاداستر ممكن‌ است‌ تكامل‌ يافته باشند. با اين‌ تفاسير، كشورهاي‌ ديگر ممكن‌ است‌ اول‌ يك‌ سيستم‌ قانونمند كاداستر را براي‌ مقاصد مالياتي‌، ايجاد كرده‌ باشند، در حالي كه‌ هنوز ثبت‌ قانوني‌ زمين‌ و املاك‌ به صورت‌ پراكنده‌ و بدون‌ ارتباط‌ با كاداستر بوده‌ و در مرتبة‌ دوم‌ اهميت‌ قرار مي‌گرفت‌. در اين‌ كشورها احتمال‌ دارد كه‌ دواير ثبت‌ زمين‌ به‌ تدريج‌ از واحد كاداستر زمين‌ در شناسايي‌ محدود املاك‌ استفاده‌ كرده‌ باشند و در نهايت‌ به‌ سمت‌ تكامل‌ در جهت‌ سيستم‌هاي‌ ثبت‌ با نام‌ و با ورودي‌ ويژه‌ براي‌ هر واحد كاداستر زمين‌ خود را وفق‌ داده‌ باشند.نبايد به‌ هيچ‌ كشوري‌ توصيه‌ كرد كه‌ براي توسعه‌ در ثبت‌ زمين‌ و ثبت‌ املاك‌ خود و سيستم‌هاي‌ اطلاعاتي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ از طريق‌ تقليد و دنباله‌روي‌ از همين‌ مسيرهاي‌ پيچ‌ در پيچ‌ اقدام‌ كند. سؤال‌ مناسب‌ مي‌تواند اين‌ باشد: چگونه‌ مي‌توان‌ ركوردهاي‌ زمين‌ را به‌ بهترين‌ نحو با نظم‌ و ترتيب‌ سازمان‌ داد و سپس‌ آن‌ را حفظ‌ و نگاهداري‌ كرد تا حداكثر استفاده‌ و بهره‌دهي‌ را در رسيدن‌ به‌ اهداف‌ مختلف‌ بدون‌ متحمل‌ شدن‌ بار مالي‌ و هزينه‌هاي‌ سنگين‌ تأمين‌ كند؟ اين‌ سؤال‌ حتي‌ در مورد كشورهايي‌ با قدمت‌ بسيار در امر ركوردهاي‌ زمين‌ صادق‌ است‌. سيستم‌هاي‌ كاداستر ديگر تنها براي‌ مقاصد مالياتي‌ مورد توجه‌ نيستند و در اروپاي‌ غربي‌ نيز ماليات‌ زمين‌ ديگر از آن چنان‌ درجة‌ اهميتي‌ برخوردار نيست‌، پيشرفتهاي‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ زمين‌ بسيار فراتر از هدف‌ و منظور منحصر به‌ فرد صيانت‌ از حقوق‌ و منابع‌ خصوصي‌ افراد بر زمين‌، تجلي‌ كرده‌ است‌. (امامی، 1370،ص 23)

با توجه‌ به‌ ساختارهاي‌ مختلف‌ كاداستر كشورها، اكنون‌ به بررسي‌ سيستم‌ كاداستر و ثبت‌ زمين‌ در چند كشور دیگر مي‌پردازيم‌.

در كشور دانمارك‌ مسئوليت‌ اين‌ سيستم‌ با وزارت‌ كشاورزي‌[2] بوده‌ و هدف‌ كلي‌ آن‌ نظارت‌ بر اموري‌ چون‌ تفكيك‌ و تجميع‌ اراضي‌ و املاك‌ و ارائة‌ شناسه‌هاي‌ يكساني‌ از اراضي‌ و بطور كلي‌ امور مربوط‌ به‌ اراضي‌ و املاك‌ مي‌باشد. در واقع‌ اين‌ سيستم‌ پيش‌نيازي‌ جهت‌ اموري‌ چون‌ مديريت‌ زميني‌[3]، ثبت‌ املاك‌ [4]و ماليات‌ بندي‌ اراضي‌ و املاك‌ مي‌باشد. مواردي‌ كه‌ در سيستم‌ كاداستر ثبت‌ مي‌شوند عبارتنداز:

شمارة‌ قطعه‌ زمين‌ ـ شمارة‌ ده‌ يا روستا يا شهر ـ شمارة‌ ويرايش‌ فايل‌ ـ آخرين‌ تاريخ‌ تصويب‌ ـ شمارة‌ فايل‌ ـ نوع‌ در خواست‌ (تفكيك‌ ـ تجميع‌ و…) ـ مساحت‌ به‌ متر مربع‌ ـ شمارة‌ قطعات‌ داخل‌ يك‌ بلوك‌ ـ رجوع‌ به‌ نقشة‌ كاداستر ـ روش‌ محاسبات‌ كامپيوتري‌ (مساحت‌ و…) و مساحت‌ خيابانهاي‌ خصوصي‌ (در صورت‌ وجود) در نقشه‌هاي‌ كاداستري‌ كه‌ براي‌ كل‌ دانمارك‌ تهيه‌ شده‌اند. تفاوتي‌ بين‌ مناطق‌ شهري‌ و روستايي‌ به‌ جز مقياس‌ نقشه‌ها وجود ندارد. در مناطق‌ شهري‌ مقياس‌ها800 :1 يا 1:1000 و در مناطق‌ روستايي‌ مقياس‌ها 1:4000 مي‌باشند. سيستم‌ ثبت‌ املاك‌ دانمارك‌ بر عهدة‌ شهرداري‌ بوده‌ و اهداف‌ كلي‌ آن‌ ثبت‌ املاك در شهرداري‌ها جهت‌ قيمت‌گذاري‌، محاسبه‌ و جمع‌ آوري‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ املاك‌ جهت‌ محاسبه‌ ماليات‌ بر اجاره و ماليات‌ بردرآمد و… مي‌باشند. اين‌ سيستم‌ هم‌چنين‌ اطلاعات‌ را براي‌ سيستم‌هاي‌ مالياتي‌ مربوط‌ ديگر فراهم‌ مي‌كند و براي‌ كارهاي‌ آماري‌ در سطح‌ ملي‌ در باب‌ كاربري‌هاي‌ گوناگون‌ وقيمت‌ املاك‌ نيز مفيد است‌. در بسياري‌ از شهرداري‌ها اين‌ سيستم‌ها براي‌ محاسبه‌ و جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ درباب‌ پرداخت‌ كنندگان‌ مالياتي‌ و يا اطلاعات‌ در مورد پرداخت‌ حق‌ آب‌، فاضلاب‌، برق‌ و… مي‌باشد.

  1. نقاط ژئودزي

1.اداره ملي كاداستر دانمارك

1.Management Land

2.Land Recording

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت