مروری بر برخی روش­های گزارش شده برای حذف فلزات سنگین

در سال2009 حیدری و همکارانش توانستند با استفاده از سیلیکای مزوپروس عامل دار شده با آمین فلزاتی از قبیل  Ni(II) ,Cd(II)و  Pb(II)را از محیط آبی حذف کنند، آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که جذب یون‌های فلزی بر روی جاذب به pH محیط بستگی دارد به دلیل اینکه گروه آمین در pH های محدوده اسیدی پروتون می‌گیرد و در محدوده بازی پروتن از دست می‌دهد و در نتیجه جاذبه الکترواستاتیک بین یون فلزی و جاذب در pHهای مختلف متفاوت است[59]. در سال 2012 فیگه و همکاران با استفاده از نانوذرات اصلاح شده با پلیمر3-آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان، فلزات سرب، کادمیوم، روی و مس را از محلول ‌های آبی در 5/5pH= حذف کردند]60[. در سال 2012 دانگ و همکاران از نانوذرات Fe3O4 عامل‌دار شده با گروهای مرکاپتو برای حذف جیوه از محلول‌های آبی استفاده کردند]61[. در سال 2010 وانگ وهمکاران با استفاده از  نانوذرات Fe3O4@SiO2 اصلاح شده با گروهای عاملی آمین فلزات سرب، کادمیوم و مس راحذف کردند. در سال 2010 افخمی و همکارانش ازآلومینای اصلاح شده با 2،4- دی نیتروفنیل هیدرازین توانستند یون‌های فلزی Pb(II) ,Cd(II) ,Cr(III) ,Co(II) ,Ni(II) و Mn(II) در 5pH= و 05/0گرم جاذب حذف کنند[62]. همچنین در سال2013 مدرکیان و همکاران با استفاده از نانوذرات مگنتایت اصلاح شده با ری اکتیو بلوی -19توانستند یون فلزی سرب را از نمونه‌های آبی حذف کنند[63].

1-12- قالب زني یونی [1]

پلیمر قالب یونی برای اولین بار در سال 1970توسط نیشید[2] گزارش شد. آنها از پلیمرهای زنجیره‌ای خطی پلی (4- ونیل پیریدین )و (دی بروموآلکان) در حضور یون‌های فلزی مانند Cu(II)، Cd(II)، Zn(II) و Hg(II) به عنوان آنالیت هدف برای سنتز[3]IIP استفاده کردند ]64[.

تکنولوژی قالب زنی بدین مفهوم می باشد که ملکول هدف به صورت گزینشی به گیرنده ای که دارای حفره ای با ساختاری شبیه آنالیت هدف می باشد  متصل می شود.که بسته به نوع آنالیت هدف استفاده شده سایت‌های ویژه‌ای در ساختار پلیمر ایجاد می شود. تکنولوژی قالب یونی کاملا” شیبه قالب ملکولی است با این تفاوت که در قالب یونی به جای ملکول از یون به عنوان آنالیت هدف استفاده می‌شود. اخیرا دو دیدگاه اصلی در مورد نحوه‌ی تشکیل قالب ملکولی و یونی وجود دارد.

1- 12-1- روش پيش آرايشي[4]

در اين روش پيوند بين آناليت هدف و گروه‌هاي عاملي از نوع پيوند كووالانسي برگشت پذير بوده و در مرحله بعد، پيوند كووالانسي كه آناليت هدف را در ماتريكس پليمر متلخل نگه داشته است، شكسته شده و سايت هاي گزينش پذيري كه كاملاً منطبق با‌آناليت هدف است، بر جاي مي ماند. با توجه به پايداري بيشتر پيوندهاي كووالانسي طي مرحله استخراج بايد پيوند كووالانسي شكسته شود] 65 [. هر دو روش نقش زدن در صد بالايي از مونومرهاي شبکه اي کننده را مصرف كرده و پليمر محكم و انحلال ناپذيري نتيجه مي‌شود.

  1. Ion imprinted

           [2]. Nishid

  1. 3. Ion imprinted polymers
  2. Pre-Arrangement

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حذف فلزات سنگين از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات مگهمايت اصلاح شده با پليمرهاي سنتزي جديد