مدل هاي گوناگون از مراحل و فرآيندهاي آموزش:

صاحبنظران آموزشي از ديدگاه هاي مختلف به مدلسازي درباره آن پرداخته اند . اهميت آن رويكردها ازآن جهت است كه هر كدام اولاَ مبتني بر مفروضات خاصي هستند و براي شرايط مناسب با آن مفيد هستند و ثانياَ اينكه پذيرش و اعمال يك رويكرد خاص ويا تركيبي از چند رويكرد كليت اجزا فرآيندها و روشهاي آموزش وتبعاَ نتايج وپيامدهاي آن را به نوعي جهت داده و در مسير خاصي قرار ميدهد . در زير به چند مدل مهم اشاره ميشود :

 

 

2-1-12-1 مدل هاي ساده وخطي:   

رالف تايلر در كتاب خود تحت عنوان اصول اساسي برنامه آموزشي و درسي براي برنامه ريزي چهار مرحله قائل است.

اين الگو يك مرحله مهم را به  مراحل اصلي آموزش و بهسازي افزوده است ., اين مرحله پشتيباني هاي اطلاعاتي وعملياتي است كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت روال كار و سطح آموزش و بهسازي در سازمان دارد .

الف –  شناسايي نيازهاي آموزش و بهسازي :

 • شناسايي الزامات سازماني
 • شناسايي نيازهاي يادگيري افراد و گروه ها

ب –  طرح ريزي استراتژي ها و برنامه هاي آموزش و بهسازي

 • طراحي استراتژي ها و برنامه هاي آموزش و بهسازي در سطح سازمان
 • طراحي استراتژي براي كمك به افراد و گروه ها
 • شناسايي الزامات سازماني
 • شناسايي نيازهاي يادگيري افراد وگروه ها
 • طراحي و توليد مواد آموزشي براي يادگيرنده

ج –  ارائه فرصت هاي يادگيري , منابع و پشتيباني

 • اكتساب و تخصيص منابع براي اجراي طرح هاي آموزش و بهسازي
 • ارائه فرصت هاي يادگيري و پشتيباني لازم براي توانمند كردن افراد و گروه ها در رسيدن به اهدافشان

د –  ارزشيابي اثربخشي آموزش

 • ارزشيابي اثربخشي آموزش و بهسازي
 • ارزشيابي موفقيت فرد و گروه بر اساس اهداف تعيين شده
 • ارزشيابي موفقيت با توجه به گواهي عمومي

ه –  پشتيباني آموزش و بهسازي

 • تلاش ومشاركت براي پيشرفت آموزش و بهسازي
 • ارائه خدمات لازم براي پشتيباني عمليات آموزش و بهسازي ( عباس زادگان , 1379, 14)

 

 

2-1-12-2  مدل :     [1]   T. D. L. B

هیات هادي آموزش و بهسازي انگلستان ( 1992 ) که یک سازمان سیاست گذار دولتی در زمینه هاي فعالیت هاي آموزش و بهسازي است ، مدل استانداردي براي آموزش و بهسازي کارکنان ارائه نموده است .در این مدل مراحل چرخه آموزش وبهسازي بیانگر حوزه هاي فرعی و فعالیت هاي هر یک شایستگی و مهارتی است که آموزش T. D. L. B مطرح شده که به زعم حوزه هاي وآموزش گران باید از آن برخوردار باشند .

این الگو یک مرحله مهم را به مراحل اصلی آموزش و بهسازي افزوده است . این مرحله پشتیبانی هاي اطلاعاتی وعملیاتی است که نقش بسیار مهمی در پیشرفت روال کار و سطح آموزش و بهسازي در سازمان دارد .

الف – شناسایی نیازهاي آموزش و بهسازي :

1- شناسایی الزامات سازمانی

2-شناسایی نیازهاي یادگیري افراد و گروه ها

ب – طرح ریزي استراتژی ها و برنامه هاي آموزش و بهسازي

1-  طراحی استراتژی ها و برنامه هاي آموزش و بهسازي در سطح سازمان

2-  طراحی استراتژي براي کمک به افراد و گروه ها

3- شناسایی الزامات سازمانی

4-  شناسایی نیازهاي یادگیري افراد وگروه ها

5-  طراحی و تولید مواد آموزشی براي یادگیرنده

ج – ارائه فرصت هاي یادگیري , منابع و پشتیبانی

1-  اکتساب و تخصیص منابع براي اجراي طرح هاي آموزش و بهسازي

2- ارائه فرصت هاي یادگیري و پشتیبانی لازم براي توانمند کردن افراد و گروه ها در

رسیدن به اهدافشان

د – ارزشیابی اثربخشی آموزش

1- ارزشیابی اثربخشی آموزش و بهسازي

2-ارزشیابی موفقیت فرد و گروه بر اساس اهداف تعیین شده

 

3- ارزشیابی موفقیت با توجه به گواهی عمومی

ه – پشتیبانی آموزش و بهسازي

1- تلاش ومشارکت براي پیشرفت آموزش و بهسازي

2- ارائه خدمات لازم براي پشتیبانی عملیات آموزش و بهسازي

 1. Training and Developmet Lead Body

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران