طرح‌ريزي

اين بخش، طرح‌ريزي فعاليت‌هاي كاري شرکت شامل اقدامات كاهش ريسك(كه از فرآيند ارزيابي و مديريت ريسک انتخاب شده‏اند) را بيان مي‏كند.

اين بخش طرح ريزي براي عمليات جاري، مديريت تغييرات و توسعه اقدامات مقابله با وضعيت اضطراري را شامل مي‌گردد.

1-5- كليات

شركت بايستي در برنامه كلان كاري خود، برنامه‌‌هايي را براي دستيابي به اهداف و معيارهاي عملکرد HSE نگهداري نمايد.

اين برنامه‌ها بايستي شامل مورد ذيل باشد:

 • شرح روشني از اهداف.
 • تخصيص مسئوليت‌ها براي برقراري و دستيابي به اهداف و معيارهاي عملکرد در هر وظيفه و سطح مرتبط سازمان.
 • روش‏هايي كه بواسطه آنها اهداف قابل دست‌يابي مي‏باشند.
 • نيازمندي‏هاي منابع
 • برنامه‌ زمان‏بندي استقرار
 • برنامه‌هايي براي ايجاد انگيزه و تشويق كاركنان در جهت ايجاد فرهنگ مناسب HSE.
 • سازوكارهايي براي ايجاد بازخور به كاركنان درباره عملكرد HSE.
 • فرايند شناسايي كاركنان و گروه‌هاي كاري كه عملكرد HSE خوبي داشته‌اند (مانند طرح‏هاي جائزه ايمني) .
 • سازوكار ارزيابي و پيگيري.

 2-5- يكپارچگي سرمايه

شركت بايستي روش‏‌هاي اجرايي را نگهداري نمايد به منظور اطمينان از اينكه تأسيسات و تجهيزاتي بحرانيHSE، كه طراحي، ساخته، تهيه، بكار گرفته، نگهداري و/ يا بازرسي مي‏شوند، براي مقصود مورد نظر و تطابق با معيارهاي تعريف شده مناسب هستند. ارزيابي قبل از خريد يا قبل از ساخت تجهيزات و تأسيسات جديد، بايستي شامل ارزيابي روشني از تناسب‌ آنها براي تأمين الزامات HSE باشد و بايستي بر طراحي به عنون بهترين اقدام پيشگيرانه براي کاهش ريسک و اثرات سوء  HSE تاکيد نمايد.

روش‏‌هاي‏اجرايي وسيستم‌هاي اطمينان از يكپارچگي سرمايه بايستي (علاوه بر ساير موارد) به يكپارچگي ساختاري، محدودسازي فرايند، كنترل احتراق و سيستم‌هاي حفاظتي، آشكارساز، توقف ناگهاني توليد، مقابله با وضعيت اضطراري و حفظ زندگي توجه نمايند. انحراف از رويه‏هاي طراحي مصوب و استانداردها بايستي فقط پس از بازنگري و تائيد بوسيله کارکنان منصوب و/ يا مسئولين ذيربط انجام گرفته و دليل اين انحراف نيز بايستي مستند گردد.

3-5- روش‌‌های اجرایی و دستورالعمل‌هاي كاري

1-3-5- توسعه روش‌‌های اجرایی

فعاليت‌هايي كه فقدان روش‏هاي‏اجرایی مكتوب براي آنها می‏تواند منجر به تخطي از خط‏مشي HSE يا نقض الزامات قانوني يا معيارهاي عملکرد ‌گردد، بایستی شناسایی شوند. روش‏‌های‏اجرایی مکتوب و استانداردها براي چنين فعاليت‌هايي و تعریف اینکه آنها چطور باید اجراء شوند (خواه اين كارها توسط كاركنان شركتي انجام ‌گيرد يا ديگران) بایستی تهيه گردد.

تمامي روش‏‌هاي‏اجرایی مكتوب، بايستي بطور ساده، صريح و قابل فهم بيان شده و نشان دهنده مسئوليت‌هاي افراد، روش هايي كه بايستي بكار گرفته شوند، و درجاي مناسب، معيارها و استانداردهاي عملکرد که بايستي برآورده شوند، ‌باشد.

روش‏های اجرایی برای خريد و فعالیت‏های پيمانكاري، جهت حصول اطمینان از اينكه تأمين‏کنندگان و آنهایی كه از طرف شرکت کار می‏کنند، با الزامات خط‏مشي مرتبط به آنها منطبقند، مورد نیاز است.

2-3-5- صدور دستورالعمل‌هاي كاري

دستورالعمل‏هاي كاري، روش انجام وظايف را در سطح محيط كاري، توسط كاركنان شركتي يا بوسيله ديگران، تعريف مي‌كند. انجام غير صحيح وظايف بحرانيHSE، پتانسیل ايجاد نتایج سو‌ء HSE را به دنبال دارد بنابراین در مورد این وظايف، دستورالعمل‏هاي كاري بايستي مستند شده و در اختيار كاركنان مربوطه قرار گيرد.

4-5- مديريت تغيير

شركت بايستي روش‏‌هاي اجرایی را براي طرح‌ريزي و كنترل تغييرات موقت و دائمي در کارکنان، واحدهاي توليدي، فرايندها و روش‏‌های اجرایی نگهداری نماید، تا از نتايج سوء HSE اجتناب گردد.

اين روش‌های اجرایی بايستي برای بیان موضوعات HSE مرتبط، براساس ماهيت تغييرات و نتايج بالقوه ناشي از آنها مناسب باشد. و بايستي موارد ذیل را بیان نماید:

 • شناسایی و مستند نمودن تغيير  پيشنهادي و نحوه پیاده‌سازی آنها.
 • تعيين مسئوليت‌ بازنگری و ثبت خطرات بالقوه HSE ناشي از تغيير یا پیاده‌سازی آن.
 • مستند نمودن تغيير مورد توافق، و روش‌اجرایی پیاده‌سازی آنها، شامل:
 • ‌اقدامات مربوط به شناسایی خطرات بالقوه HSE و همچنين ارزيابي و كاهش ريسك‌ها و اثرات آنها.
 • الزامات آموزشي و ارتباطات.
 • محدودیت زماني، اگر وجود دارد.
 • الزامات پايش و تصدیق.
 • معيار پذيرش و اقدامی که می‌بایست در صورت بروز عدم‌انطباق انجام گیرد.
 • فرد دارای اختيار براي تائيد پیاده‌سازی تغيير پیشنهادي.

روش‌‌های اجرایی باید تشریح کنند که شركت چگونه مفاهیم مقررات جديد يا اصلاح شده را تفسير و ارزیابی می‌نماید و چگونه الزامات قانوني تجديد نظر شده را در سیستم مديريت HSE منظور مي‌نمايد.

برنامه‌های جداگانه‌ای  بمنظور مدیریت HSE عملیات جدید (برای مثال، مرتبط با دارائی‌ها، طرح‌های توسعه، بازسازی‌ها، محصولات، خدمات یا فرایندها)، و یا عملیات اصلاح شده‌ای که اصلاحات در آن به صورت معنی‌داری جنبه‌های مختلف HSE را معرفی می کند برای تعریف موارد ذیل می‌بایست ایجاد گردد:

 • اهداف HSE كه بايستي بدان دست یافت.
 • سازوكارهایی برای دستیابی به آنها.
 • منابع مورد نياز براي دستيابي به اهداف HSE.
 • روش‌هاي اجرایی براي برخورد با تغييرات و اصلاحات، هنگام اجرای پروژه‌ها.
 • سازو كارهای اصلاحي که بایستی به منظور تعیین چگونگی اجرا و اندازه‌گیری کفایت آنها بكار گرفته شوند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))