مسايل آشكار

مثال:

كيوان و نوشين داراي يك مسأله جدي پولي هستند . روزي نوشين از سرِ كار به خانه آمد و صورت حسا بي را روي پيشخوان آشپزخانه گذاشت و براي تعويض ملحفه ها به اتاق خواب رفت . كيوان نگاهي به صورت حساب انداخت و وقتي مبلغ 150 هزار تومان خرج شده را ديد، بسيار خشمگين شد، نوشين روز خسته كننده اي را سركارش داشت، وقتي به آشپزخانه برگشت، در حالي كه مي خواست همسرش را در آغوش بگيرد، از او پرسيد:”روزت چه طور بود؟” به جاي آن، مكالمه به صورت زير پيش رفت:

كيوان:  150 هزار تومان رو براي چي خرج كردي؟

نوشين: (بسيار دفاعي) دوست داشتم!

كيوان: يعني چي؟ ما بايد با هم در مورد پول تصميم بگيريم، تو همش اونو به باد مي دي. چطور مي تونيم تا وقتي كه تو اين طور پول خرج مي كني، مسايل پوليمونو حل كنيم.

نوشين: اگه تو اين قدر بلند پرواز نباشي، ما مشكلات مالي نخواهيم داشت.

گر چه آنها به طور ناگهاني وارد يك بحث داغ در مورد پول شدند ، اما اين جنگ در بافت يك حادثه رخ داد، كيوان نگاهي به صورت حساب انداخت و ديد كه نوشين150  هزار تومان خرج كرده است و به دليل اين كه پول ، مسأله داغي براي آنهاست، در هر حادثه مرتبط با پول، بحث هايي در مورد آن اتفاق مي افتد. هر گونه حادثه كوچك درباره پول مي تواند هيجانات منفي مرتبط با مسأله پولي آنها را فرا بخواند.

2-2-8-1-3 مسايل پنهان

مثال:

سميه و حسين از بحث در مورد احساسات منفي شديدشان در مورد مزاحمت خانواده حسين در زمان هايي كه مي خواهند با هم باشند، اجتناب كرده بودند . يك روز بعد از ظهر، آنها براي اولين بار بعد از 3 يا4 هفته، براي گردش بيرون رفتند . در راه ، مادر حسين به تلفن همراه او زنگ زد، هنگامي كه مكالمه طولاني پايان يافت، سميه با حسين شروع به مقابله كرد:

سميه: چرا هميشه اجازه ميدي كه اون مزاحم روابط ما بشه؟ اينم از بعدازظهر امروزمون.

حسين: (واقعاً داغ) دوباره شروع كردي، امروزم كه داريم براي تفريح بيرون ميريم، غُر مي زني.

سميه: (برآشفته) خب، نمي دونستم كه برنام همون اينه كه تو با مادرت حرف بزني.

حسين: (با تمسخر) ها، ها، واقعاً جالبه.

و بعدازظهرشان خراب شد، حتي به پارك نيز نرفتند . آنها شب را در بحث در مورد تلفن مادر حسين و اين كه او مزاحم زندگي شان هست يا نيست؟ گذراندند . اين مسأله ممكن است به ظاهر ، مزاحمت مادر حسين به نظر برسد، اما حقيقت مسأله، دل مشغولي سميه در مورد اهميت و توجه همسرش به او در مقايسه با مادرش است و اين مسأله اي است كه در لفافه وجود دارد ( ماركمن و همكاران، 2010).

2-2-8-1-3-1 قدرت و كنترل

وقتي كه با مسايل مربوط به كنترل در حال دست و پنجه نرم كردن هستيد، با سؤالات مربوط به كنترل و قدرت مواجه مي شويد. چه كسي تصميم مي گيرد كه چه كسي كارهاي منزل را انجام دهد يا در خانواده بودجه را خرج كند؟ آيا آرزوها و نيازهاي شما به اندازه آرزوها و نيازهاي همسرتان مهم اند، يا نوعي عدم تساوي وجود دارد؟ آيا مشاركت شما مهم است، يا تصميمات بدون شما گرفته مي شوند؟ چه كسي مسؤول است؟ آيا احساس مي كنيد كنترل مي شويد؟

هنگامي كه مي خواهيد تصميمات مختلف اتخاذ كنيد ، اين مسايل ممكن است نمود پيدا كنند. كشمكش بر سر قدرت مي تواند در هر چيزي نمود يابد . در مطالعات مختلف مشخص شده كه پول در رتبه اول حوزه هاي مشكل زا قرار مي گيرد. به طوري كه بسياري از تصميمات ما در زندگي ، حول محور پول مي چرخد. اگر مسايل مربوط به قدرت و كنترل در ازدواج تان زياد پيش مي آيد، احتمال دارد كه درباره پول علاوه بر مسايل ديگر، كشمكش زيادي داشته باشيد (ماركمن و همكاران، 2010).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در  زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج