– پیامدهاي اقتصادي ستانده هاي حسابرسی

یکی دیگر از ابعاد ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی کشور، بررسی پیامدهاي اقتصادي ستانده هاي حسابرسی بر شرکت ها و استفاده کنندگان برون سازمانی است. تجزیه و تحلیل اقتصادي ستانده هاي حسابرسی از آن جهت حائز اهمیت است که ارزشمندي و محتواي اطلاعاتی گزارش هاي حسابرسی و پیامدهاي اقتصادي آن را نشان می دهد.

براي مثال، در سالهاي گذشته تعداد زیادي از شرکت ها از فهرست نرخهاي بورس اوراق بهادار تهران حذف شده اند. یکی از سرفصلهاي ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران می تواند این موضوع باشد که آیا گزارشهاي حسابرسی قبل از حذف نام این شرکت ها از بورس، علامتی را مخابره می کردند یا خیر. البته شاید پیامدهاي اقتصادي گزارش هاي حسابرسی در ایران، با برخی از نتایج مورد انتظار به شرح فوق چندان همخوانی نداشته باشد. براي مثال، نتیجه تحقیق احمدپور و همکاران (1389) نشــان می دهد که وجود سهامداران نهادي عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کاراي آنها (کیفیت حاکمیت شرکتی) تأثیر کاهشی بر هزینه استقراض شرکت هاي ایرانی دارد در حالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

به هر جهت، دانش ما در رابطه با پیامدهاي اقتصادي حسابرسی و اثرات کیفیت حسابرسی بر ستانده هاي اقتصادي نیز کافی نیست (مشابه عوامل قبلی) و نیاز به انجام تحقیقات گسترده تر در این حوزه داریم.

2-4-2برداشت از استقلال حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه                   

عوامل مستقیم و غیرمستقیم متعددي بر کیفیت حسابرسی اثر می گذارند. برخی ها بیشتر بر عوامل مستقیم تأکید می کنند، در حالی که توجه به این عوامل به تنهایی کافی نیست.  نکته مهم دیگر این است که براي تعریف کیفیت حسابرسی باید به ذینفعان هم توجه داشته باشیم.

در پانزده سال گذشته که رقابت بین موسسات حسابرسی گسترش یافته، حرفه حسابرسی بر اثر شماري از رویدادها تاثیر پذیرفته است. در این دوره، انجمن حسابداران مستقل آمریکا ممنوعیت هاي خود براي تبلیغات را تعدیل کرد. در دهه 80 میلادي نیاز به خدمات حسابرسی در شرکت هایی که در نتیجه ترکیب تجاري بوجود می آمدند موجب شد که اتحاد شرکت ها تقلیل یابد. بحران اقتصادي سالهاي 1981-1982 رقابت جهانی رو به تزاید و رکود اقتصادي، فشارهاي اضافه اي بود که صاحبکاران را به رابطه خدمات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی حساس کرد.

با رشد رقابت در حرفه، موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و براي رقابت بر پایه اي بغیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدماتشان هستند. البته حداقل به دو دلیل مشکلاتی در این ارتباط وجود دارد:

1- فرآیند تکمیل فعالیتهاي خدماتی در جریان پیشرفت برخلاف کالاهاي در جریان ساخت ملموس نمی باشد.

2- حتی پس از ارائه خدمات اغلب، خریدار مهارت فنی لازم براي ارزیابی کیفیت آن را ندارد. خریدار ممکن است به جاي تاکید بر نتیجه به فرآیند ارائه خدمات تاکید کند.

یکی از ابعادي که موسسات حسابرسی سعی دارند در آن زمینه خود را از سایر موسسات خدماتی متمایز کنند، کیفیت خدمات ارائه شده است. حسابرسان اغلب معتقدند که معیارهاي مورد استفاده صــاحبکاران (مدیریت موسسه صـاحبکار و اشخاص ثـالث ذينفع) در ارزیابی کیفیت حســابرسی را می دانند. اگر چه نتایج تحقیقی باي شی در سال 1982 نشان داد که آنها بطور دقیق متوجه انتظارات و نیازهاي بیان شده توسط صاحبکاران نمی شوند.

از آن جا که کمسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا سال 1999 را سال حسابدار نامید، پژوهش در زمینه کیفیت حسابرسی مورد توجه بسیار قرار گرفت.  در میزگردي در ارتباط با اثر بخشی حسابرسی در سال 2000عنوان گردید که حرفه حسابرسی، با محیطی که به سرعت در حــال تغییر است، همگــام نمی باشد. این نگرانی ها بیانگر نیاز مستمر به انجام پژوهش هایی براي ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی است.

دي آنجلو کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد. اول این که حسابرس نقص سیستم حسابداري صاحبکار را کشف کند. دوم اینکه آن نقص را گزارش کند. کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه گیري می کند. در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه هاي حسابرس براي افشاگري دارد. با وجود اینکه تعریف دي آنجلو براي حسابرسی صورت هاي مالی مناسب است، اما می تواند سایر انواع حسابرسی ها را نیز در برگیرد.

علی رغم این که تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی وجود ندارد که در برگیرنده انواع حسابرسی ها باشد، به طور منطقی می توان تصور کرد که کیفیت حسابرسی شامل رعایت رویه ها و استانداردهاي حسابرسی است.

دی آنجلو (1981) کیفیت حسابرسی را به عنوان ارزیابی بازار از کشف و گزارش تحریفات با اهمیت موجود در صورت‌های مالی توسط حسابرس تعریف کرده است. این تعریف به دلیل تاکید بر ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی، مبتنی بر برداشت از کیفیت حسابرسی است. مطابق تعریف وی کیفیت حسابرسی با کشف تحریفات با اهمیت و گزارش آن ارتباط مستقیم دارد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران