براساس مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا، نتایج هر سازمان مشتمل بر چهار بعد می باشد. شاخصهای مورد مطالعه برای ارزیابی هریک از این نتایج در قالب جدول 2-2 نشان داده شده است.

جدول 2-2) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (منبع: افجه و محمودزاده، 1390)

نتایج شاخصهای ارزیابی
 

 

1.نتایج مشتریان

شاخصهای برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

تصویر کلی از محصولات و خدمات سازمان

فروش و پشتیبانی خدمات پس از فروش

وفاداری مشتریان

میزان شکایات مشتریان

میزان برگشتی محصول

 

 

2.نتایج کارکنان

شاخصهای برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

میزان رضایت شغلی کارکنان

میزان ترک خدمتچ

جابجایی

نرخ مشارکت کارکنان

سطح انگیزشی کارکنان

وفاداری سازمانی کارکنان

 

 

3.نتایج جامعه

شاخصهای برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

تصویر سازمان در جامعه

میزان پاسخگویی به جامعه

همکاری با گروههای ملّی و محلّی

تقدیر نامه ها و جوایز

 

 

4.نتایج کلیدی سازمان

شاخصهای برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

دستاوردهای مالی و غیرمالی شرکت برای سهامداران و مالکان شامل

میزان سود سهام

افزایش ارزشی سهام سازمان

رضایت سهامداران

 

2-1-5) طراحي سيستم ارزيابي عملكرد

علاوه بر ابزار ها و روش هاي ارزيابي عملكرد، به منظور اجراي هرچه بهتر ارزيابي عملكرد در سازمان ها، طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي عملكرد ضروري مي باشد. در اين بخش به صورت مختصر به بررسي نحوه ي طراحي سيستم هاي ارزيابي عملكرد مي پردازيم. يك سيستم ارزيابي عملكرد همانطور كه در شكل 2-5 نشان داده شده در سه سطح مي تواند مورد بررسي قرار گيرد:

  1. شاخص هاي عملكرد مجزا
  2. مجموعه شاخص هاي عملكرد
  3. ارتباط بين سيستم ارزيابي عملكرد و محيطي كه سيستم درون آن عمل مي كند.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)