مراحل مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله اساسی تدوین، اجرا و ارزیابی‌ استراتژی است. تدوین استراتژی را می‌توان در مراحل ذیل خلاصه نمود:

  1. تعیین ماموریت، چشم انداز و ارزش های محوری سازمان.
  2. تعیین اهداف بلندمدت.
  3. شناسایی عواملی که می‌توانند در محیط خارجی، سازمان را تهدید و یا فرصت ‌هایی‌ را برای سازمان ایجاد نمایند.
  4. شناسایی نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان.
  5. فهرست نمودن استراتژی ‌های گوناکون وانتخاب استراتژی ‌های خاص جهت‌ ادامه فعالیت ها.

برای تدوین استراتژی های مراحل و گام های مختلفی در نظر گرفته شده است. اعرابی و شیرخانی(1388) در مقاله ای تدوین استراتژی را در قالب چهار مرحله و هفت گام معرفی نموده است این مراحل در جدول شماره 2-2 ارایه شده است:

جدول 2-2 فرآيند تدوين استراتژي(اعرابی و شیرخانی،1388: 12)

ردیف مرحله توضیح گام ها
1 مرحله شروع شناسايي مأموريت ها، ويژگي ها و اجرا آن
شناسايي اهداف و شاخصه هاي آن
2 ورودي بررسي عوامل خارجي
بررسي عوامل داخلی
3 مقایسه تشكيل ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف
4 تصميم گيري اولويت بندي استراتژي ها، ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي

 

در مرحله اجرای استراتژی، استراتژیست ‌ها باید در این مورد که کدام یک از استراتژی ‌ها می‌توانند بیشترین منفعت را به سازمان برسانند، تصمیم‌گیری نمایند. تصمیم‌ هایی که سازمان را متعهد می‌سازد، برای یک دوره نسبتا، بلندمدت‌ محصولات و خدمات خاصی را ارائه نمایند تا در بازار های مشخص به فعالیت بپردازند، و سرانجام از منابع و فناوری‌ های شناخته شده جهت کسب سود بیشتر استفاده کنند. ارزیابی استراتژی؛ آخرین مرحله مدیریت استراتژیک به حساب می‌آید. مدیران‌ بایستی بدانند که استراتژی ‌های خاص و مرود نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع می شود. برای ارزیابی استراتژی سه فعالیت عمده به شرح ذیل انجام می‌شود (حسینی، 1380: 33).

  1. بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی کنونی قرار گرفته‌اند.
  2. محاسبه و سنجش عملکرد ها
  3. اقدامات اصلاحی

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک: با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد