اقدامات ناظر به كشف جرم

در اين بند پس از آشنايي با مفهوم كشف جرم، اقدامات ناظر به كشف جرم را كه شامل جرائم مشهود و غيرمشهود است، مورد بررسي قرار مي دهيم.

 

الف :  مفهوم كشف جرم

يكي از اقدامات پليس در كاهش آسيب ها و خسارات ناشي از جرم و حمايت ازبزه ديده، كشف جرم است.كشف جرم يكي از مراحل مهم و حساس پي جويي انتظامي است.در جرائم مشهود اقداماتي براي كشف جرم وجود ندارد،هم متهم مشخص است وهم دلايل جرم در دست است، زيرا جرم توسط مأموران و ياحاضران مشاهده شده وجرم كشف شده محسوب مي شود.يعني جرائم مشهو فاقد مرحله كشف است،

زيرا وقوع جرم را افرادي ديده اند و بلافاصله اعلام كرده اند، يا مأموران ناظر بوده و متهم را دستگيركرده

اند و يا اين كه بزه ديده از داخل منزل يا مغازه از مردم استمداد خواسته و كساني كه به كمك وي شتافته انديا ضابطان،در حالي رسيده اندكه متهم درحال فراربوده ودر تعلق اسباب و وسايل و ابزارارتكاب

جرم به متهم جاي ترديد نيست ولي در جرائم غيرمشهود، برعكس جرائم مشهود، كشف جرم مرحله مهمي است و از اساسي ترين مراحل پي جويي است؛ زيرا در اغلب جرائم غيرمشهود، متهم معلوم نيست، حتي در جرائمي مثل قتل گاهي هويت مقتول هم مشخص نيست و لازم است شناسايي شود. در حقيقت وقوع جرم پيچيده است و نياز به تحقيقات جامع ودر صورت لزوم انجام تحقيقات آزمايشگاهي و اخذ نظريه كارشناسي دارد.

اقدامات پليس در جرائم غيرمشهود با دستور مقام قضايي آغاز مي شود. در پي جويي انتظامي، كشف جرم از طريق فنون و شيوه هاي پليسي مثل تحقيق از شهود، بازرسي منزل و بدني افراد مظنون و دستگيري آنان، حفظ و بررسي صحنه جرم، جلوگيري از تباني و… انجام مي گيرد و در صورتي كه كشف جرم از طريق فنون و روش هاي انتظامي عملي نشود، كشف جرم به مرحله جديد يعني كشف علمي جرائم توسط متخصصان ذيربط مي رسد كه با بهره گيري از روش هاي علمي و علوم آزمايشگاهي مانندسم شناسي، زيست شناسي،شيمي، بيولوژي و… صورت مي پذيرد.[1]

 

ب : اقدامات پليس در جرائم مشهود

بر اساس ماده 18ق.آ.د.د.ع.ا : »ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم در خصوص جرائم مشهود، تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار وعلائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي راانجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند«.

بدين ترتيب در جرائم مشهود وظايف پليس عبارتند از: .1جلوگيري از فرار و اختفاي متهم؛ .2 دستگيري و جلب متهم؛ .2حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم؛ 4. انجام تحقيقات مقدماتي؛ .5 تكميل پرونده؛ .6به اطلاع مقام قضايي رساندن.

 

1 گل محمدي خامنه، علي،پیشگیری ازجرایم تهران ،تهران،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،اداره کل تدوین متون آموزشی، 1384،ص 30.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم