هزینه های ناشی از تاخیر پروژه

هزینه های ناشی از تاخیرات می توان به دو دسته کلی هزینه های کمی و هزینه های کیفی تقسیم بندی کرد.  هزینه های کمی را به راحتی می توان با کمک ابزارهای در علوم اقتصاد مهندسی و… تخمین زد. ولی هزینه های کیفی نامشهود بوده و مبلغ نقدینگی بابت آنها پرداخت نمی شود.که برخی از مهمترین قسمت های این دو نوع تاخیر به شرح زیر می باشند [8]:

الف ) هزینه های کمی

– هزینه دیر رسیدن به بهره برداری یا سود از دسته رفته

– هزینه ناشی از گرانشدن منابع مصرفی (مصالح و … )

– افزایش هزینه منابع کاری (نیروی انسانی و تجهیزات و … )

– هزینه بهره سرمایه صرف شده

ب ) هزینه کیفی

– ضرر از دست دادن بازار رقابت در مدت زمان تاخیر

– ضرر ناشی از دست رفتن اعتبار شرکت

– ضرر ناشی از کاهش درآمد دولت و رفاه اجتماعی مردم

– ضررها و مشکلات غیر مالی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی (پروژه هایی با کارکرد رفاه عمومی مانند ساخت نیروگاه ها … ) [8]

 

2-10-6- مزیت های آنالیز تاخیرات پروژه ها

 

مزيت آناليز تأخيرات در پروژه ها، شناسايي عوامل ايجاد كنندة تأخيرات، ريشه يابي منشأ بروز تأخيرات، اولويت بندي عوامل تأخيرو نهايتاً طبقه بندي عوامل ايجاد كنندة تأخيرات براساس ماهيت آنها، استانداردها و المانهاي مديريت پروژه، سازمانهاي ذينفع در پروژه ها و قابل اجتناب يا غيرقابل اجتناب بودن تأخيرات و دسته بندي آنها، خواهد میباشد. ديگر مزيت آناليز تاخيرات براي شركت هاي مهندسي مشاور وپيمانكاري مجري پروژه ها ارائه اطلاعات تحليلي و كارشناسي و راهكارهاي مناسب به اينگونه شركتها براي اجراي صحيح و به موقع پروژه ها و قراردادهاي منعقده با مشتريان و كارفرمايان خود از جمله شركت صنايع پتروشيمي ايران و اتخاذ استراتژي و بستر مناسب جهت شناسايي نقاط ضعف موجود و بهبود فرآيند مديريت پروژه مي باشد. تحقيقات نشان مي دهند كه مسئولين ذيربط در پروژه ها بر اين اعتقادند كه عوامل تأخير را بطور كامل مي شناسند. اما حقيقت آن است كه بنا به دليل وجود فعاليتهاي موازي، تعامل ميان فعاليت ها و عوامل محيطي فراوان تأثيرگذار بر فعاليت ها، شناسايي اين عناصر و تجزيه و تحليل آنها به راحتي امكان پذير نبوده و نيازمند پژوهش هاي كارشناسي و دقيق مي باشد[6].

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن