تجارب کشورهای جهان

بهره مندي از تجربه هاي موفق ديگر کشورها در امر مواجهه با کسب درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها، ضمن انطباق آن با شرايط کشورها مي تواند بسيار مفيد می باشد و مورد بهره برداري واقع شود.

اولویت‌های اداره شهرهای بزرگ در دنیا تغییر زیادی کرده که یکی از این اولویت‌ها، مسئله تأمین منابع مالی پایدار شهرداری است. نگاهی کوتاه به نحوه اداره شهرهای بزرگ دنیا نیز دلیل محکمی بر این مدعاست که تنها منبع پایدار درآمد برای اداره بهینه شهر، مشارکت شهروندان در هزینه‌های شهری است .

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان [1]

کشور آلمان به عنوان کشوري توسعه يافته داراي 16 ايالت است که جمعيت آنها بين 70 هزار نفر تا 6/17 ميليون نفر مي باشند. در اين کشور 16 هزار شهرداري وجود دارد. مخارج شهرداري ها در کشور آلمان، حدود 9/26 درصد از مخارج صرف شده بين سطوح مختلف دولت را شامل مي شود. اين امر گواهي اهميت شهرداري ها در ساختار اين کشور است. 88 درصد از کارکنان بخش عمومي را هم نيروي به کار گرفته شده در شهرداري ها تشکيل مي دهند به اين دليل که بيشتر فعاليت هاي اجرايي که دولت ها موظف به انجام آن هستند را شهرداري ها انجام مي دهند. “بودجه هاي نهادها و حکومت هاي محلي از دو بخش جاري و سرمايه اي تشکيل مي شوند. محل تامين بودجه هاي جاري، درآمدهاي جاري و محل تامين بودجه هاي سرمايه اي، درآمدهاي سرمايه اي مي باشند که از محل کمک هاي بلاعوض  سرمايه گذاري از جانب دولت و نيز عوايد حاصل از فروش تامين شده است. درآمدهاي مالياتي هم منبع درآمدي براي شهرداري ها هستند. درآمد شهرداري ها از کمک هاي بلاعوض، فروش خدمات، خالص قرض استقراض، تسهيلات بانکي و در موارد از منابع ديگر تامين مي شود. (سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

اصولا در سیستمهای حکومتی فدرال دولت مرکزی در امور محلی ایالات و شهرها کمتر دخالت می کند این نکته در مورد آلمان هم صادق است چراکه حکومتهای محلی از استقلال بیشتری برخوردار هستند. شهرداریها ، حکومتهای محلی ، استانداریها و فرمانداریها در تمام امور مربوط به خود اختیار کامل دارند و وظیفه دولت فقط نظارت است که در صورت نیاز و بروز حوادث ، کمکهای مالی ، فنی و اضطراری نیز ارایه می دهد. به طور کلی این کمکهای مالی 25 درصد کل درآمد شهرداریها را در آلمان تشکیل می دهد. اساساً همیاری شهرداریها –هم در بخشها و هم در ایالات در آلمان معمول است . این همیاری ممکن است هم بین بین شهرداریهای همسایه و هم از طریق اتحادیه شهرداریها صورت گیرد.

1-1-6-2-  مشارکت مردم با شهرداری

ماهیت حکومت ملی در آلمان نیز دموکراسی غربی است و این کشور سیستم سرمایه داری دارد ولی سیستم سرمایه داری در آلمان مانند اکثر کشورهای اروپایی دارای حدت و شدت سرمایه داری آمریکا نیست . یک نمود این کیفیت این است که برخی از کشورهای اروپایی دارای احزاب کمونیست هستند.و این احزاب در مجالس ملی و محلی این کشورها نماینده دارند و یا در فرانسه سوسیالیستها همچنان حکومت را در دست دارند. درآلمان نیز سوسیالیستها مدتها زمامدار بودند و اکنون نیز اقلیتی نیرومند را در این کشور به وجود می آورند. حال آن که در ایالات متحده عضویت در حزب کمونیست و وجود این حزب غیرقانونی است و داشتن گرایشهای سوسیالیستی نامقبول می باشد . از همین رو در آلمان در حکومت ملی و محلی ، مردم موثرند. حتی برخی از قوانین کشور آلمان ، مشارکت مردم را یا در واقع فراهم آوردن امکانات این مشارکت به صورت اجباری در آورده است .

[1] . “ مدیریت شهری در آلمان” برگرفته از سایت مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری. ( www.umic.ir )

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)